Contractau Cyflogaeth y DU

Contractau Cyflogaeth Lloegr

Yn Lloegr y Saeson Contract Cyflogaeth yn un a wneir rhwng cyflogwr a chyflogai lle byddai'r gweithiwr yn ymrwymo i gwblhau amrywiaeth o waith i'r cyflogwr. Mae dwy ran lawer o'r math hwn o gontract, sef pan fydd gwasanaeth hy gwaith wedi'i gwblhau i gyflogwr am gyflog a rhywun sy'n cwblhau gwaith am ffi benodol a ystyrir mewn categori gwahanol na chyflog. O dan y Deddf Hawliau Cyflogaeth 1996 diffinnir gweithiwr gan unrhyw un sydd o fewn contract gwasanaeth i unrhyw gyflogwr penodol. Pan fydd gweithiwr yn dechrau gweithio yn y Deyrnas Unedig, yn gyffredinol rhoddir contract cyflogaeth iddo sydd â chyfnod prawf o dri mis wedi'i amgáu ynddo mewn sawl achos. Unwaith y bydd gan weithiwr y contract hwn, bydd wedyn yn cael ei amddiffyn gan lawer o wahanol agweddau ar y gyfraith rhag materion fel diswyddo annheg ac aflonyddu yn y gweithle i enwi ond ychydig.

Rhoddir y contractau hyn ar waith i amddiffyn y cyflogwr a'r gweithiwr rhag llawer o wahanol sefyllfaoedd a rhaid i'r ddau barti gadw at reolau eu contract yn ystod cyfnod cyflogaeth yr unigolyn dan sylw. Gall torri'r telerau hyn arwain at lawer o wahanol fathau o achos llys lle mae torri contract wedi'i achosi. Enghraifft o hyn fyddai pe bai gweithiwr wedi bod mewn swydd o fewn cwmni ers sawl blwyddyn ac yna'n cael ei ddiswyddo'n annheg am drosedd nad oedd wedi'i chyflawni. Byddai'r gweithiwr wedyn yn gallu cychwyn achos yn erbyn ei gyn-gyflogwr am ddiswyddiad annheg cyn belled â bod ganddo'r dystiolaeth i gefnogi ei hawliad. Cyfrifoldeb tribiwnlys wedyn fyddai penderfynu a ydyn nhw mewn gwirionedd wedi cael eu diswyddo'n annheg ac os felly byddai gan y cyn-weithiwr hawl i swm amrywiol o iawndal am straen meddwl ac mewn sawl achos colli enillion.

Enghraifft wych arall o'r math hwn o anghydfod fyddai pe bai rhywun wedi cael ei gam-drin yn rhywiol neu'n feddyliol o ran bwlio mewn gweithle gan fod hwn eto yn fater na ddylai ddigwydd yn y gwaith. Adolygwch y Adnodd Gwahaniaethu ar Wefan Cyngor ar Bopeth. Gellir gweld mwy o adnoddau ar y pwnc hwn ar ein Tudalen Cyfraith Cyflogaeth y DU.

Gall y math hwn o drosedd achosi trallod mawr i'r plaintydd a chael effaith enfawr ar eu bywydau lle na allant weithio na gweithredu'n iawn yn eu bywydau bob dydd. Mewn achosion fel hyn, byddai'n eithaf normal i'r achos gael ei ddwyn gerbron tribiwnlys ac yna rhoi iawndal i'r parti anafedig pe bai'r holl ffeithiau a gyflwynwyd yn cadarnhau eu honiadau. Bob blwyddyn rydym bellach yn gweld mwy a mwy o hawliadau o'r math hwn yn mynd gerbron tribiwnlysoedd nag erioed o'r blaen oherwydd ers blynyddoedd cyn bod y cyfleuster hwn ar gael iddynt, byddai'r plaintydd wedi ei chael hi'n anodd iawn hawlio yn erbyn eu cyflogwyr a byddai wedi gorfod ei sugno i fyny a symud i swydd arall.

Gall ffactorau fel hyn sy'n digwydd yn y gwaith beri gofid mawr i'r rhai sy'n cymryd rhan a gallant arwain at lawer iawn o iawndal gan ei fod yn cael yr effaith o darfu'n fawr ar fywydau'r unigolyn. Nid yn unig y byddant yn ddi-waith am gyfnod penodol o amser ond hefyd yn gorfod delio â'r straen meddyliol o ddychwelyd i'r un math o amgylchedd gwaith a all ddod â'r cyfan yn ôl o fewn munudau. Adnodd argymelledig sy'n rhad ac am ddim i'w ddefnyddio yn y DU yw'r Wefan Cyngor ar Bopeth, mae ganddyn nhw adran benodol i Cyngor Gwaith, yn ogystal, mae Bwrdd Sgiliau a Chyflogaeth Llundain yn cynnig adnodd diddordeb ychwanegol sy'n gysylltiedig â chyflogaeth.

Dyma pam yr ymdrinnir â symiau mawr i bobl sydd wedi dioddef cryn dipyn ac sy'n methu dychwelyd i'r gwaith y maent wedi'i hyfforddi ar ei gyfer, a fydd wedyn yn gofyn am gwblhau hyfforddiant ychwanegol mewn proffesiwn arall. Wrth gwrs, bydd llawer iawn o gost yn ei olygu yn ogystal â'r amser sy'n gysylltiedig â gwneud hynny a dyma pam y gall y math hwn o achos arwain at iawndal mor uchel.

Gellir dod o hyd i adnoddau Newyddion parchus eraill ar Deddf Cyflogaeth y Guardian adran yn ogystal â'r Contractau Cyflogaeth ACAS adnodd.

Wedi'i warchod gan y Trwydded Creative Commons. Mae adnoddau ychwanegol ar gael ar ein Tudalen Bidvine Help Visa Swyddogol.

Ardystiwyd ei fod yn Ddiogel gan McAfee