Cyfraith Cyflogaeth y DU

Mae'n ofynnol i bawb sy'n gweithio ac yn cyflogi pobl yn UDA a'r Deyrnas Unedig gadw at set o reolau a elwir cyfraith cyflogaeth a gwneud cais i unrhyw un sy'n ymgysylltu neu'n cyflogi unrhyw un i gyflawni unrhyw fath o waith yn ein gwlad. Hyn math o gyfraith yn cynnal safon benodol rhwng undebau llafur, gweithwyr a chyflogwyr fel ei gilydd ac mewn sawl achos fe'i defnyddir i gyfryngu anghydfodau rhwng y partïon hyn mewn perthynas â'r gyfraith.

Y mater mwyaf i Weithwyr mewn oedran hŷn yw bod gwahaniaethu yn aml yn cael ei ddefnyddio gan gyflogwyr ledled y byd, ond y ffeithiau yw bod henoed yn aml yn fwy dibynadwy, yn fwy profiadol ac ar y cyfan yn meddu ar sgiliau cyfathrebu mwy manwl. Mae'r math hwn o Brofiad Bywyd weithiau'n bwysicach na chymwysterau gyda'r mwyafrif o swyddi lefel sylfaenol, a ddylai fod yn elfen fesur wrth Recriwtio.

Y rheswm yr ydym yn gweld y math hwn o gyfraith yn y DU a hefyd yn UDA yw bod angen gorfodi amodau gwaith gwell i weithwyr yn y dyddiau a fu oherwydd cyn cyflwyno'r gyfraith hon roedd llawer o bobl yn gweithio dan amodau is-safonol a allai fod yn niweidiol i'w lles a'u hiechyd. Sicrhaodd hefyd fod pobl yn cael eu talu i safon benodol ar gyfer y gwasanaeth a gyflawnir i gyflogwr i ddileu gwahaniaethu rhwng rhai unigolion sy'n cyflawni'r un swydd. Ymhob swydd yn y Deyrnas Unedig ac UDA y dyddiau hyn mae'n ofynnol i'r cyflogwr ddarparu contract cyflogaeth i weithwyr gan nodi telerau eu cyflogaeth fel cyflog, gwyliau a chyflog salwch.

Un o'r newidiadau mwyaf diweddar i cyfraith cyflogaeth gwelsom yn y Deyrnas Unedig ac UDA oedd yr isafswm cyflog cenedlaethol a weithredwyd yn ôl ym 1998 i ddarparu cyfle cyfartal ac ad-daliad am wasanaethau a berfformiwyd i gyflogwr. Gosodir yr isafswm cyflog i sicrhau nad yw cyflogwr yn camfanteisio ar unrhyw weithiwr oherwydd yn y dyddiau a fu roeddem wedi gweld llawer iawn o bobl yn rhoi cyflogau is-safonol o gymharu â gweithwyr eraill. Mae cwrs a argymhellir o'r Gyfraith yn gyffredinol yn cael ei argymell yn fawr i unrhyw un beth bynnag fo'u hoedran, gan fod gwybodaeth yn y maes hwn yn bwysicach nag oedran ac ati.

Mae fideo addysgiadol iawn ar Gyfraith Cyflogaeth y DU, edrychwch isod:

Roedd hyn yn arbennig o wir yn achos y bobl hynny a oedd newydd gyrraedd ein gwlad a fyddai’n cael eu gorfodi i berfformio gwaith i gyflogwr am lawer llai o ran cyflogau na gweithwyr presennol Prydain nad oedd yn deg nac yn fuddiol i’r busnes gan mai dyna oedd yr achos. o lawer o ddadleuon ac anghydfodau ymhlith gweithwyr. Gan fod ein llywodraeth yn credu’n gywir fod y broses o ecsbloetio pobl yn y fath fodd yn anghywir felly gweithredwyd y cynllun isafswm cyflog i amddiffyn y bobl hyn a chynnig hawliau cyfartal i’r holl weithwyr waeth beth yw eu cenedligrwydd. Mae gennym adnoddau eraill ar gyfer pobl sy'n edrych arnynt astudio yn y DU yma.

Cyfraith cyflogaeth mae hefyd yn ymdrin â llawer o agweddau eraill, ac un yw terfynu contract gweithiwr pan fydd y cyflogwr yn dymuno hepgor ei wasanaeth am ba bynnag reswm. Mae hyn yn sicrhau bod gweithwyr yn cael rhybudd digonol yn ogystal â sicrhau eu bod yn cael yr arian sy'n ddyledus iddynt gan y cyflogwr a fyddai'n cynnwys unrhyw dâl gwyliau sy'n ddyledus iddynt. Un o'r mathau mwyaf cyffredin o gyfraith cyflogaeth y dyddiau hyn yw gweithwyr y gweithwyr hynny sy'n teimlo eu bod wedi cael eu trin yn wael neu eu haflonyddu yn y gweithle gan fod hyn o dan y gyfraith yn gwbl annioddefol. Mae llawer o achosion bob blwyddyn yn mynd i'r llys lle mae gweithiwr wedi cael ei hun ar ddiwedd cael ei drin yn wael neu wedi cael ei ecsbloetio'n annheg yn ei swyddi. Edrychwch ar y Newyddion Visa diweddaraf ar ein hadran newyddion yma.

Mae'r achosion hyn yn cynnwys materion fel aflonyddu rhywiol, bwlio yn ogystal â materion lle mae'r cyflogwr yn ddyledus i'r unigolyn. Mae cyfraith cyflogaeth hefyd yn sicrhau nad yw gweithwyr yn cael eu gorfodi i weithio llawer iawn o oriau gan fod gennym gyfarwyddeb amser gwaith chwyldroadol sy'n sicrhau na ellir gorfodi gweithwyr i weithio mwy na 48 awr yr wythnos oni bai eu bod yn barod i wneud hynny. Mae hyn o fudd mawr gan fod llawer o weithwyr wedi'u gorfodi i weithio oriau hirach am bron yr un tâl sy'n annheg ac a all fod yn niweidiol i iechyd. Mae cyfraith cyflogaeth yn amrywiaeth enfawr o gyfreithiau ac rydym yn cynghori os ydych chi'n cael anhawster gydag unrhyw faterion cyflogaeth eich bod chi'n ymweld â'r wefan ragorol rydyn ni wedi'i rhestru isod.

Adnoddau Ychwanegol ar gyfer eich archwiliad: Tudalen Adnoddau ACAS

Ardystiwyd ei fod yn Ddiogel gan McAfee